01: Merchah-Tipchah-Munach-Etnachtah

 02: Mercha-Tipcha-Mercha-SofPasuk

03: Mapach-Pashta-Katon

04: Kadma-Machpach-Pashta-MunachKaton

05: Gadol

 06: Munach-Munach-Rive’e

07: T-Vir

 08: Dargah-T-Vir

09: Mercha-T-Vir

10: Kadma-Azlah

11: Geresh

12: Kadma-Geresh

13: Gershayim

14: Kitanah

15: G’dolah

16: Pazer

17: Munach-Zarkah-Munach-Segol

18: Yetiv-Munach-Katon

19: Merchah-Tpichah-EtnachTa

20: Merchah-Tipchah-SopHaElex